Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-04-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( – raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu
 • Adres: ul. Prosta 16, 53-509 Wrocław
 • E-mail: sekretariatsp097@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: +48717896905

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do szkoły prowadzą 2 wejścia od ul. Prostej oraz od ul. Pawłowa i podjazd dla wózków. Portiernia znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami o szerokości umożliwiającej wjazd wózka na teren szkoły. 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych w budynku od strony ul. Pawłowa znajduje się naprzeciw wejścia głównego. Toaleta w budynku od strony Prostej znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. 5. Szkoła nie posiada parkingów, a jedynie miejsca postojowe. 6. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 8. Przed wejściem do budynku na wysokości ok. jednego metra znajduje się dzwonek do przywołania obsługi. 9. Szkoła posiada możliwość zapewnienia (po uprzednim umówieniu się) tłumacza języka migowego.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji: