I.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 97 wprowadza się zasady prewencyjne wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły:

 1. Zwrócenie uwagi, czy uczeń, nauczyciel, bądź pracownik szkoły nie ma objawów grypopodobnych, jak katar czy kaszel.
 2. Jeśli dziecko ma powyżej 37,5 stopnia temperatury, wskazane jest aby pozostało w domu, a w przypadku przyjścia na zajęcia rodzice muszą odebrać je ze szkoły.
 3. Zaleca się aby uczniowie, jak i pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia powyższych objawów nie przychodzili do szkoły i pracy.
 4. Sugeruje się rodzicom, aby prewencyjnie w domu, wieczorem i rano sprawdzili dziecku temperaturę. W sytuacji gdy ich coś zaniepokoi powinni podjąć decyzję, by dziecko zostało w domu.
 5. Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać objawy, które charakteryzują się:
  • temperaturą ciała > 38°C
  • objawami infekcji dróg oddechowych
  • występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego
  • (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)
  • ogólnie złym samopoczuciem;
  • bólami mięśni i stawów;
  • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania zakażenia koronawirusem, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów.
 6. Na terenie szkoły należy bezwzględnie przestrzegać standardowych środków ostrożności i zasad postępowania przeciwepidemicznego:
  • często myć ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund
  • nie powinno się dotykać nosa, ust oraz oczu nieumytymi rękami,
  • zachowywać dystans wobec osób z objawami zakażenia
  • unikać przebywania w dużych skupiskach ludzi oraz podróży,
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce
  • zachować co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

II.

 1. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie koronawirusem należy w trybie natychmiastowym zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. W przypadku pojawienia się potwierdzonego przez służby sanitarne przypadku zachorowania ucznia lub pracownika na koronawirusa rodzic lub pracownik winien niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły o tym fakcie.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i w porozumieniu z nim niezwłocznie wydaje decyzje o odwołaniu zajęć w szkole – informację przesyła dziennikiem Vulcan i zamieszcza na stronie internetowej szkoły.
 4. Wszyscy uczniowie, pracownicy i uczniowie pozostają w domu oczekując na dalsze decyzje służb sanitarnych (GIS).
 5. Dyrektor szkoły zarządza dekontaminację wszystkich pomieszczeń i przed-miotów w szkole.
 6. Dyrektor szkoły opracowuje dalszą procedurę w zależności od rozwijającej się sytuacji i zaleceń GIS, MZ i MEN.

Dyrektor SP 97
Andrzej Słoka