UWAGA:
Ze względu na epidemię Covid 19 organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian
terminów i sposobu przeprowadzenia tego konkursu, łącznie z prawem do rezygnacji z jego przeprowadzenia.

 1. Celem konkursu jest:
  a) uaktywnienie szkół podstawowych Wrocławia w zakresie edukacji regionalnej,
  a) budowanie przywiązania do swojej małej ojczyzny ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego
  otoczenia (domu, szkoły),
  b) popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o historii i współczesności Wrocławia,
  c) kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i patriotycznej.
 2. Zakres merytoryczny treści i umiejętności wymaganych od uczestników zawodów:
  a) historia Wrocławia,
  b) opis krajoznawczy, mała monografia ulic, osiedla, historycznych obiektów, biografie ludzi
  zasłużonych np. dla szkoły, osiedla i miasta,
  c) moja najciekawsza ścieżka krajoznawczo-turystyczna (Wrocław i okolice),
  d) losy moich bliskich,
  e) wrocławskie zabytki – Rynek i okolice,
  f) łączenie różnych umiejętności i kompetencji: polonistycznych, historycznych, artystycznych,
  g) powiązanie wiedzy i umiejętności humanistycznych określonych w podstawie programowej szkoły
  podstawowej.
 3. Konkurs bierze udział w XXVIII edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział i zwycięstwo
  w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
 4. Konkurs stanowi integralną część Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
  „Poznajmy Ojcowiznę”, organizowanego przez PTTK i redakcję miesięcznika „Poznaj swój Kraj”. Trzy
  najlepsze prace w ramach XXVIII Powiatowego Konkursu „Moja mała ojczyzna” zostaną przesłane
  do etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajmy Ojcowiznę”, który odbędzie się w lutym 2023 r.
 5. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny reprezentujący Szkołę Podstawową nr 97,
  Towarzystwo Miłośników Wrocławia i PTTK – Oddział Wrocław.
 6. Przedmiotem konkursu są indywidualne i zespołowe prace uczniów dotyczące tematów (do wyboru)
   ”Moja mała ojczyzna” – opis krajoznawczy, mała monografia ulic, osiedla, historycznych obiektów,
  biografie ludzi zasłużonych np. dla szkoły, osiedla i miasta,
   Odra – wspólna rzeka Polaków, Czechów i Niemców,
   Moja najciekawsza ścieżka krajoznawczo-turystyczna (Wrocław i okolice),
   Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska.
   Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.
   Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci.
   Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
   Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie.
   Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
   Aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.
   „Wrocławski Rynek – serce miasta”.
 7. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
 8. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  I etap – konkurs w macierzystych szkołach,
  II etap – 3 najlepsze prace ze szkoły podpisane wg schematu: imię i nazwisko autora, nr szkoły,
  adres domowy ucznia, data urodzenia, nazwisko, adres i telefon opiekuna, tytuł pracy, data
  rozpoczęcia
  i zakończenia, należy przesłać do 27.01.2023 r. na adres Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Prosta 16,
  53-604 Wrocław, tel. 71 798 69 05.
 9. Nagrody – na I etapie regulamin nagród ustala szkolny zespół organizacyjny, nagrody dla laureatów II
  etapu /finał/ fundują organizatorzy konkursu.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania nadesłanych prac.
 11. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgody rodzica/opiekuna
  na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego uczestnika konkursu.
  Nazwa organizatora zawodów: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Szkoła Podstawowa nr 97
  we Wrocławiu, PTTK – Oddział Wrocław
  Zasięg zawodów: powiatowy
  Typ szkoły: szkoła podstawowa
  Typ zawodów: artystyczny
  Edycja zawodów: 2022/2023
  Wysokie miejsce: za zajęcie miejsca 1-3 wg ilości punktów.

Zgoda dotycząca udziału w konkursie.

Zgoda dostępna również na stronie Towarzystwa Miłośników Wrocławia.