Szanowni Państwo,

 

do dnia 03 czerwca 2024 r. w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 97 można złożyć wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.

Dostarczamy wypełniony wniosek- Załącznik nr 3 wraz Oświadczeniem do ulgi.

Wnioski są do pobrania na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA-ORGANIZACJA- ZFŚŚ.

Załącznik nr 3 jest dwustronny – poniżej

Proszę o uczciwe (wliczamy podane w uwagach dochody) i rzetelne wypełnienie wniosków- przypominam o obowiązujących zasadach- rozliczmy się na podstawie PIT-u za rok 2023.

Emeryci – nauczyciele proszeni są o dostarczenie kserokopii decyzji o wysokości emerytury.

Z poważaniem

Komisja Socjalna

 

 

UWAGI

1.   Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za poprzedzający rok (na podstawie PIT-u za rok 2023), w którym przyznaje się świadczenie.

2.   Na średni miesięczny dochód brutto składają się dochody gospodarstwa domowego.

3.   Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

4) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

5) dochody z działalności rolniczej;

6) alimenty,

7) zasiłki dla bezrobotnych.

8) zasiłek 500+

4.   Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć członków rodziny mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Z poważaniem

Komisja Socjalna