Szanowni Państwo,

 

do dnia 16 listopada 2023 r. w sekretariacie szkoły można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi.

 

Proszę o rzetelne i poprawne wypełnienie wniosków.

Wnioski znajdują się na portierni od strony ul. Prosta 16

 

Link do oświadczenia

 

https://docs.google.com/document/d/15E0pnP6jni3mDbU86RoMbE79FwvK7rD2OCj4AQc_NBo/edit?usp=sharing

 

 

UWAGI

1.   Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za poprzedzający rok (na podstawie PIT-u za rok 2022), w którym przyznaje się świadczenie.

2.   Na średni miesięczny dochód brutto składają się dochody gospodarstwa domowego.

3.   Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

4) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

5) dochody z działalności rolniczej;

6) alimenty,

7) zasiłki dla bezrobotnych.

8) zasiłek 500+

4.   Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć członków rodziny mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Z poważaniem

Komisja Socjalna