Szanowni Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego!

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwości otwierania od 6 maja 2020 roku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz wydanym Zarządzeniem Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu pandemii, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu informuje, że planuje wznowić funkcjonowanie oddziału przedszkolnego od 11 maja 2020 roku.

Obecnie Szkoła jest w fazie przygotowania do przyjęcia dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w domu, w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Jednocześnie dyrektor nadmienia, że szkoła może objąć opieką maksymalnie 10 dzieci w 1 grupie.

Planuje się pracę oddziału w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Nauczyciele będą organizowali zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Nie będą prowadzone natomiast zajęcia dydaktyczne.

Rodzice decydujący się na powrót dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, są zobowiązani do złożenia:

  1. Podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik 1 do Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 roku lub
  2. Poświadczenia pracodawcy o konieczności powrotu rodzica do pracy.
  3. Wszyscy rodzice składający Oświadczenie ( załącznik 1) lub poświadczenie pracodawcy, wypełniają i składają Oświadczenie stanowiące Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 roku.

Druki oświadczeń są dołączone do listu przewodniego. Podpisane SKANY Oświadczeń Załącznik 1 i Załącznik 2 oraz poświadczenia pracodawcy o koniecz-ności powrotu rodzica do pracy należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat.sp097@wroclawskaedukacja.pl lub osobiście dostarczyć do placówki do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 15.00.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 2951/2020 z 6 maja 2020 roku, do oddziału przedszkolnego w naszej szkole:

  1. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz z utrzymaniem miasta.
  2. W drugiej kolejności – dzieci rodziców/prawnych opiekunów, którzy przedłożą oświadczenie pracodawcy o konieczności powrotu do pracy.
  3. W trzeciej kolejności przyjmowane będą dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora uzależnionej od warunków i możliwości organizacyjnych placówki.

Dyrektor, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także rodziców, rodzeństwa i osób pozostających współmie-szkujących w okresie stanu pandemii oraz zagrożenia zarażeniem wirusem SARS 2 wywołującym COVID – 19, rekomenduje pozostawienie dzieci w domach rodzinnych.

Liczę na to, że wprowadzone procedury funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole w okresie stanu pandemii, opracowane w oparciu o „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego” z dnia 30 kwietnia 2020 roku, pozwolą na bezpieczny pobyt dzieci w placówce. Procedura obowiązująca w szkole jest dostępna na stronie internetowej szkoły. Istotne informacje dostępne są na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus

Jednak wszelkie obostrzenia, rygory dostosowania się wychowanków, pracowników i rodziców do obowiązujących przepisów mogą skutkować pojawianiem się bardzo trudnych sytuacji stresujących strony, a przede wszystkim dzieci. Określone zostały wydzielone w oddziale strefy kontaktu dzieci ze sobą w odległości nie mniejszej niż 2 metry i strefy kontaktu nauczyciela z dziećmi nie mniejsze niż 1,5 metra. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy procesu wychowawczo – opiekuńczego będą podlegać rygorom bezwzględnego zachowania odległości od siebie. Z sali zostały usunięte książki, dywan, mniejsze zabawki, pluszaki, a stoły są rozstawione w odległościach kilku metrów. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do szkoły ani zabierać do domu żadnych przedmiotów.

Z wyrazami szacunku!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 97
Andrzej Słoka